Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Chusta "ZOSTAŃ-W-DOMU-I-DZIERGAJ!" - część 3

0

[English, German, and Russian below]

 

Część 3

Uwaga 1: Skróty znajdziecie na blogu tutaj.

Rozdziel nitki.

Włóczką 2 (moher) rób Rzędy 1 i 2 Wzoru Podstawowego jeden raz. [4 o. dod; 129 (3+61+1+61+3) o. na drutach]

Kontynuuj włóczką 2 (moher) i rób Wzór Ażurowy w następujący sposób (zobacz też schemat poniżej):

Rząd 1: K3, pm, M1L, *k1, yo, ssk, k1, k2tog, yo; powt od * do 1 o. przed m, k1, M1R, pm, k1, pm, M1L, k1, **yo, ssk, k1, k2tog, yo, k1; powt od ** do m, M1R, pm, k3. [4 o. dod; 133 (3+63+1+63+3) o. na drutach]

Rząd 2 i wszystkie rzędy LS: K3, pm, p do m, pm, k1, pm, p do m, pm, k3.

Rząd 3: K3, pm, M1L, k1, *k2, yo, s1-k2tog-psso, yo, k1; powt od * do 2 o. przed m, k2, M1R, pm, k1, pm, M1L, k2, **k1, yo, s1-k2tog-psso, yo, k2; powt od ** do 1 o. przed m, k1, M1R, pm, k3. [4 o. dod; 137 (3+65+1+65+3) o. na drutach]

Rząd 5: K3, pm, yo, ssk, * k1, k2tog, yo, k1, yo, ssk; powt od * do 3 o. przed m, k1, k2tog, yo, pm, k1, pm, yo, ssk, k1, ** k2tog, yo, k1, yo, ssk, k1; powt od ** do 2 o. przed m, k2tog, yo, pm, k3.

Rząd 7: K3, pm, M1L, k1, yo, *s1-k2tog-psso, yo, k3, yo; powt od * do 4 o. przed m, s1-k2tog-psso, yo, k1, M1R, pm, k1, pm, M1L, k1, yo, s1-k2tog-psso, **yo, k3, yo, s1-k2tog-psso; powt od ** do 1 o. przed m, yo, k1, M1R, pm, k3. [4 o. dod; 141 (3+67+1+67+3) o. na drutach]


Schemat należy czytać od dołu do góry, od prawej do lewej dla rzędów PS i od lewej do prawej dla rzędów LS.

Kontynuuj włóczką 2 (moher) i rób Rzędy 1 i 2 Wzoru Podstawowego jeden raz. [4 o. dod; 145 (3+69+1+69+3) o. na drutach]

 

---

Part 3

Note 1: You can find abbreviations on the blog here.

Section 3

Separate strands.

With yarn 2 (mohair) work Rows 1 and 2 of Main Pattern once. [4 sts inc; 129 (3+61+1+61+3) sts on the needles]

Continue with yarn 2 (mohair) and work Lace Pattern as follows (see also chart below):

Row 1: K3, sm, M1L, *k1, yo, ssk, k1, k2tog, yo; rep from * to 1 st before m, k1, M1R, sm, k1, sm, M1L, k1, **yo, ssk, k1, k2tog, yo, k1; rep from ** to m, M1R, sm, k3. [4 sts inc; 133 (3+63+1+63+3) sts on the needles]

Row 2 and all WS rows: K3, sm, p to m, sm, k1, sm, p to m, sm, k3.

Row 3: K3, sm, M1L, k1, *k2, yo, s1-k2tog-psso, yo, k1; rep from * to 2 sts before m, k2, M1R, sm, k1, sm, M1L, k2, **k1, yo, s1-k2tog-psso, yo, k2; rep from ** to 1 st before m, k1, M1R, sm, k3. [4 sts inc; 137 (3+65+1+65+3) sts on the needles]

Row 5: K3, sm, yo, ssk, * k1, k2tog, yo, k1, yo, ssk; rep from * to 3 sts before m, k1, k2tog, yo, sm, k1, sm, yo, ssk, k1, ** k2tog, yo, k1, yo, ssk, k1; rep from ** to 2 sts before m, k2tog, yo, sm, k3.

Row 7: K3, sm, M1L, k1, yo, *s1-k2tog-psso, yo, k3, yo; rep from * to 4 sts before m, s1-k2tog-psso, yo, k1, M1R, sm, k1, sm, M1L, k1, yo, s1-k2tog-psso, **yo, k3, yo, s1-k2tog-psso; rep from ** to 1 st before m, yo, k1, M1R, sm, k3. [4 sts inc; 141 (3+67+1+67+3) sts on the needles]

Chart is read from the bottom to the top, from right to left for RS rows and from left to right for the WS rows.

Continue with yarn 2 (mohair) and work Rows 1 and 2 of Main Pattern once. [4 sts inc; 145 (3+69+1+69+3) sts on the needles]

 

---

Teil 3

Hinweis 1: Abkürzungen sind auf meinem Blog zu finden.

Abschnitt 3

Die Garne separieren. In diesem Abschnitt werden sie einzeln verarbeitet.

Mit Garn 2 (Mohair) Reihen 1 und 2 des Grundmusters einmal arbeiten. [4 M zugenommen; 129 (3+61+1+61+3) M auf den Nadeln]

Garnwechsel zu  Garn 2 (Mohair) und weiter im Lacemuster wie folgt arbeiten (siehe auch untenstehende Strickschrift):

Reihe 1: 3 re, MMv, M1L, *1 re, U, ssk, 1 re, 2 re-zus, U; von  * bis 1 M vor dem MM wh, 1 re, M1R, MMv, 1 re, MMv, M1L, 1 re, **U, ssk, 1 re, 2 re-zus, U, 1 re; von ** bis zum MM wh, M1R, MMv, 3 re. [4 M zugenommen; 133 (3+63+1+63+3) M auf den Nadeln]

Reihe 2 und alle weiteren RR: 3 re, MMv, links bis zum MM, MMv, 1 re, MMv, links bis zum MM, MMv, 3 re.

Reihe 3: 3 re, MMv, M1L, 1 re, *2 re, U, 1abh-2rezus-üb, U, 1 re; von * bis 2 M vor dem MM wh, 2 re, M1R, MMv, 1 re, MMv, M1L, 2 re, **1 re, U, 1abh-2rezus-üb, U, 2 re; von ** bis 1 M vor dem MM wh, 1 re, M1R, MMv, 3 re. [4 M zugenommen; 137 (3+65+1+65+3) M auf den Nadeln]

Reihe 5: 3 re, MMv, U, ssk, * 1 re, 2 re-zus, U, 1 re, U, ssk; von * bis 3 M vor dem MM wh,1 re, 2 re-zus, U, MMv, 1 re, MMv, U, ssk, 1 re, ** 2 re-zus, U, 1 re, U, ssk, 1 re; von ** bis 2 M vor dem MM wh, 2 re-zus, U, MMv, 3 re.

Reihe 7: 3 re, MMv, M1L, 1 re, U, *1abh-2rezus-üb, U, 3 re, U; von * bis 4 M vor dem MM wh, 1abh-2rezus-üb, U, 1 re, M1R, MMv, 1 re, MMv, M1L, 1 re, U, 1abh-2rezus-üb, **U, 3 re, U, 1abh-2rezus-üb; von ** bis 1 M vor dem MM wh, U, 1 re, M1R, MMv, 3 re. [4 M zugenommen; 141 (3+67+1+67+3) M auf den Nadeln]

 

Die Strickschrift wird von unten nach oben und in HR von rechts nach links, in RR von links nach rechts gelesen.

Zu Garn 2 (Mohair) wechseln und Reihen 1 und 2 des Grundmusters einmal arbeiten. [4 M zugenommen; 145 (3+69+1+69+3) M auf den Nadeln]

 

---

Часть 3

Заметка 1: Aббревиатуры можно найти в моём блоге.

 

Секция 3

Разделить нити. В этой секции чередуется вязание только одним видом пряжи и вязание в две нити. Будьте внимательны!  

Только Пряжей №2 (мохер) вязать Ряды 1 и 2 Основного Узора один раз. [добавлено 4 п.; всего 129 (3+61+1+61+3) п.]

 

Только Пряжей №2 (мохер) продолжить Ажурным Узором следующим образом (см. также схему, приведенную ниже):

Ряд 1: 3 лиц, пер-м, M1L, *1 лиц, нак, ssk, 1 лиц, 2 вм лиц, нак; повт с * до 1 п. перед м, 1 лиц, M1R, пер-м, 1 лиц, пер-м, M1L, 1 лиц, **нак, ssk, 1 лиц, 2 вм лиц, нак, 1 лиц; повт с ** до м, M1R, пер-м, 3 лиц. [добавлено 4 п.; 133 (3+63+1+63+3) п. на спицах]

Ряд 2 и все последующие ИР: 3 лиц, пер-м, изн до м, пер-м, 1 лиц, пер-м, изн до м, пер-м, 3 лиц.

Ряд 3: 3 лиц, пер-м, M1L, 1 лиц, *2 лиц, нак, из трёх петель две (s1-k2tog-psso), нак, 1 лиц; повт с * до 2 п. перед м, 2 лиц, M1R, пер-м, 1 лиц, пер-м, M1L, 2 лиц, **1 лиц, нак, из трёх петель две (s1-k2tog-psso), нак, 2 лиц; повт с ** до 1 п. перед м, 1 лиц, M1R, пер-м, 3 лиц. [добавлено 4 п.; 137 (3+65+1+65+3) п. на спицах]

Ряд 5: 3 лиц, пер-м, нак, ssk, * 1 лиц, 2 вм лиц, нак, 1 лиц, нак, ssk; повт с * до 3 п. перед м,1 лиц, 2 вм лиц, нак, пер-м, 1 лиц, пер-м, нак, ssk, 1 лиц, ** 2 вм лиц, нак, 1 лиц, нак, ssk, 1 лиц; повт с ** до 2 п. перед м, 2 вм лиц, нак, пер-м, 3 лиц.

Ряд 7: 3 лиц, пер-м, M1L, 1 лиц, нак, *из трёх петель две (s1-k2tog-psso), нак, 3 лиц, нак; повт с * до 4 п. перед м, из трёх петель две (s1-k2tog-psso), нак, 1 лиц, M1R, пер-м, 1 лиц, пер-м, M1L, 1 лиц, нак, из трёх петель две (s1-k2tog-psso), **нак, 3 лиц, нак, из трёх петель две (s1-k2tog-psso); повт с ** до 1 п. перед м, нак, 1 лиц, M1R, пер-м, 3 лиц. [добавлено 4 п.; 141 (3+67+1+67+3) п. на спицах]

 

Поменять пряжу на Пряжу №2 (Mohair) и провязать Ряды 1 и 2 Основного Узора один раз. [добавлено 4 п.; 145 (3+69+1+69+3) п. на спицах]

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl