Promotions
Lino - Sky Blue
Lino - Sky Blue

€4.70

Regular price: €6.72

Lowest price: €4.56
Bureta - Raspberry
Bureta - Raspberry

€18.16

Regular price: €21.36

Lowest price: €21.36
Lino - Taupe
Lino - Taupe

€4.70

Regular price: €6.72

Lowest price: €4.56
Lino - Almond
Lino - Almond

€4.70

Regular price: €6.72

Lowest price: €4.56
Lino - Lime
Lino - Lime

€4.70

Regular price: €6.72

Lowest price: €4.56
Newsletter
Enter your e-mail address if you would like to learn about new products and promotions.

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies” w Sklepie internetowym www.dyedyedone.com

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Sklepie internetowym (dalej jako "Sklep Internetowy"). Administratorem Sklepu internetowego jest Daniel Maciejewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "DANHAN" Daniel Maciejewski wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresem ul. Wiśniowa 6, 87-640 Czernikowo NIP: 8791411240, REGON: 340172203..

Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w regulaminie niniejszego Sklepu Internetowego.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator Sklepu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Adresatem możliwości korzystania z Towarów i Usług dostępnych na stronie internetowej nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.

Dane osobowe

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

"DANHAN" Daniel Maciejewski
ul. Wiśniowa 6, 87-640 Czernikowo

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

 • poczty elektronicznej:
 • poczty tradycyjnej: ul. Wiśniowa 6, 87-640 Czernikowo
 • telefonu: +48 660 372 708

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (np. założenie konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Sklepie internetowym, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło, płeć; jeżeli rejestracja Konta następuje za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Google+, Facebook) zbieramy Twoje imię i nazwisko, a jeżeli rejestrujesz się przy zakupie Towarów zbieramy Twoje imię i nazwisko i dane podane w celu realizacji zamówienia takie jak adres do wysyłki; w celu świadczenia Usług wymagających założenia Konta takich jak: prowadzenie historii zamówień, informowanie o statusie realizacji zamówienia, przetwarzamy Twoje dane podane w Koncie oraz przy zakupie Towarów;
 • w celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta i zakupu Towaru, tj. przeglądanie stron www Sklepu Internetowego, wyszukiwarka Towarów, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie Towarów, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;
 • w celu wykonania umowy sprzedaży Towarów (np. doręczenia zamówionych Towarów), przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy zakupie Towarów, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności, a jeżeli dokonujesz zakupu za pośrednictwem Konta, dodatkowo ustanowione hasło;
 • w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym, ułatwienia korzystania ze Sklepu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Sklepu internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie Internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Sklepie internetowym, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;
 • w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy zakupie Towarów lub założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;
 • w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie, jak również dane dotyczące zamówienia Towaru i innych świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;
 • w celu marketingu naszych Towarów i Usług oraz naszych klientów i partnerów, w tym remarketingu, w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym w tym zamówień, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia zamówień, historia wyszukiwani, kliknięcia w Sklepie internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Sklepem internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Sklepu internetowego. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących Plików cookies;
 • w celu organizacji konkursów i programów lojalnościowych tj. powiadomień o zgromadzonych punktach, powiadomienia o wygranej oraz reklamowania naszej oferty, wykorzystujemy Twoje dane osobowe podane w Koncie oraz przy rejestracji w konkursie lub programie lojalnościowym. Szczegółowe informacje na ten temat podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu lub programu lojalnościowego;
 • w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów, tj. informacje o zamówieniu, Twoje dane podane w Koncie lub podczas zakupu Towaru, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym wprowadzasz swoje dane.

  Kategorie odnośnych danych osobowych

  Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

  • dane kontaktowe;
  • dane dotyczące aktywności w Sklepie internetowym;
  • dane dotyczące zamówień w Sklepie internetowym;
  • dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;
  • dane dotyczące usług marketingowych.

  Dobrowolność podania danych osobowych

  Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

  Czas przetwarzania danych

  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

  • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
  • kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
  • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

  Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Sklep internetowy - dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

  Dane dotyczące zamówień Towarów i usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia zamówienia.

  Dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta.

  Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Sklepu internetowego.

  Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • organom państwowym, np. prokuratura, Policja, GIODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,
 • dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Sklepu internetowego np. w celu realizacji zamówienia. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania. Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym dostawcom usług:
 1.  Operatorowi Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa) jako administratorowi danych wpisanemu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000334972, o kapitale zakładowym 774.140.000,00 złotych w całości opłaconym, posiadającym NIP: 525-00-07-313, będąca pomiotem świadczącym usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 2012 roku prawo pocztowe (Dz. U. 2012.1529). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres.
 2. Operatorowi InPost S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Malborska 130, 30-624 Kraków) jako administratorowi danych wpisanemu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000536554, o kapitale zakładowym 11.558.000,00 złotych w całości opłaconym, posiadającym NIP: 6793087624, będącym pomiotem świadczącym usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 2012 roku prawo pocztowe (Dz. U. 2012.1529). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania przekazania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres, numer telefonu.
 3. Operatorowi systemu płatności on-line firmie Paypal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa) jako administratorowi danych, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000289372 o kapitale zakładowym 506.500 złotych w całości opłaconym, posiadającym NIP: 5252406419, będącym podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Paypal Polska, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
 4. R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. J.J. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 7010194877, REGON: 141963798 w celu realizacji zamówień złożonych przez klientów sklepu.
 5. Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185, w zakresie świadczenia usług płatniczych.
 6. Dreamcommerce S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Bociana 22, 31-231 Kraków zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia V Wydział Gospodarczy KRS: 0000395171, o kapitale zakładowym w wysokości 2 811 500 PLN, NIP: 9452156998, w zakresie wystawiania faktur drogą elektroniczną oraz udzielaniu niezbędnej pomocy technicznej dotyczącej korzystania z tego oprogramowania.
 7. Operatorowi  DPD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zamówień złożonych przez klientów sklepu.
 8. Operatorowi DHL Express (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania przekazania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres, numer telefonu.
 9. UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania przekazania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres, numer telefonu.
 10. GP Kancelaria Poniatowska-Maj Strzelec-Gwóźdź sp. p. z siedzibą w Krakowie. Cel - Prezentacja Świadectwa Zgodności za pośrednictwem Serwisu Internetowego solidnyregulamin.pl
 11. Google Inc. (Google Cloud, Google Analytics, Google Analytics 360, Fabric Software) z siedzibą w USA. Cel - Mierzenie ruchu na stronach internetowych, raportowanie o błędach aplikacji, tworzenie statystyk
 12. Google Inc. z siedzibą w USA. Cel -Określanie profilu Klientów – Google AdSense oraz Google Adwords.
 13. Google Inc. z siedzibą w USA. Cel - Analizowanie aktywności Klientów.
 14. Google Ireland Ltd (Google Adwords, Double Click Manager,  Double Click Search, Remarketing Service, Firebase) z siedzibą w Irlandii. Cel - Mierzenie efektywności kampanii reklamowych, zarządzanie kampaniami reklamowymi.
 15. Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii. Cel - Popularyzacja Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com.
 16. Instagram LLC. z siedzibą w USA. Cel - Popularyzacja Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com.
 17. AddThis Inc. z siedzibą w USA. Cel - Popularyzacja Sklepu Internetowego za pomocą serwisów społecznościowych przy użyciu narzędzia addthis.com.

  Prawa osoby, której dane dotyczą

  Na podstawie RODO masz prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • żądania przenoszenia danych osobowych.

  Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

  W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

  Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

  Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.

  Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:

  • dostępu do danych osobowych;
  • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

   

  Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: contact@dyedyedone.com.

  Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

  Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.

  Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.

  Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres: contact@dyedyedone.com.

  Jeżeli dokonałeś rejestracji w Sklepie Internetowym swoje dane osobowe możesz sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym.

  Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

  Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

  • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
  • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
  • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

  Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

  Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: contact@dyedyedone.com.

  Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

  Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

  • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
  • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
  • gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

  Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: contact@dyedyedone.com.

  Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

  Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

  • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
  • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

  Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: contact@dyedyedone.com.

  Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

  Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

  Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

  Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: contact@dyedyedone.com.

  Prawo do cofnięcia zgody

  Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

  Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

  Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: contact@dyedyedone.com lub skorzystać z odpowiednich funkcjonalności w Koncie.

  Skarga do organu nadzorczego

  Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

  W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

  Pliki „cookies”

  Informacje ogólne

  Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu internetowego są używane pliki „cookies", zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku korzystaniem ze Sklepu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego.

  Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Sklep internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.

  Pliki "cookies" zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

  Bezpieczeństwo

  Stosowane przez nas pliki "cookies" są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki „cookies” wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

  Rodzaje plików „cookies”

  Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

  Cele

  Wykorzystujemy także pliki "cookies" podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

  • konfiguracji Sklepu Internetowego;
  • prezentacji Świadectwa Zgodności, za pośrednictwem serwisu internetowego solidnyregulamin.pl, którego administratorem jest GP Kancelaria Poniatowska-Maj Strzelec-Gwóźdź sp. p. z siedzibą w Krakowie, Polityka Prywatności dostępna jest pod następującym linkiem: - http://solidnyregulamin.pl/polityka-prywatnosci/;
  • popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies/.
  • popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com, którego administratorem jest Instagram LLC. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Instagram.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://help.instagram.com/155833707900388.

  Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się politykami prywatności wyżej wskazanych firm.

  Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej.

  Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/.

  Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

   


 

 

 

 

 

PRIVACY POLICY OF THE ONLINE SHOP www.dyedyedone.com

 

General information

This document specifies the privacy principles applicable in the Online Shop www.dyedyedone.com (hereinafter referred to as the “Online Shop”). The Administrator of the Online Shop is Daniel Maciejewski who conducts business activity under the business name "DANHAN" Daniel Maciejewski, entered to the Central Registration and Information on Economic Activity (CEIDG) maintained by the Minister of Development, address: 6 Wiśniowa Street, 87-640 Czernikowo, Taxpayer Identification Number (NIP): 8791411240, National Official Register of Business Entities (REGON) number: 340172203.

 

 

 

Personal information

 1. The Administrator collects information provided voluntarily by the Online Shop Customers. Moreover, the Administrator may record the information about connection parameters, like IP addresses, for technical purposes, for server administration and for collection of general, statistical demographic information (e.g. about the region from which the connection comes), and also for security purposes.
 2. Personal information collected by the Administrator shall be processed in accordance with the provisions of the Data Protection Act of 29 August 1997 (Journal of Laws 1997, No. 133, Item 883, as amended) and the Act on Rendering Electronic Services of 18 July 2002 (Journal of Laws 2002, No. 144, Item 1204, as amended) solely under the authorization for data processing and solely for the purposes of processing the Order placed by the Customer, archiving, or for electronic services rendered by the Administrator, and for other purposes specified in the Terms and Conditions.
 3. The Administrator shall make an extra effort in order to protect privacy and information about the Online Shop Customers provided to him. The Administrator shall exercise due diligence when selecting and applying appropriate technical measures, including those of programming and organizational nature, in order protect the processed data, and in particular he shall protect the data from unauthorized access, disclosure, loss and destruction, unauthorized modification, and also from their processing with the breach of the applicable provisions of law.
 4. As Customers provide their personal information voluntarily, they shall have the right to access their personal information, to correct it, and they may also request the Administrator to remove the personal information they have provided previously from the data files maintained by the Administrator, subject to the provisions of the following sentence. The Administrator may refuse to remove the data if the Customer - with his current behaviour in the Online Shop - has breached the provisions of this document or of the Terms and Conditions or of applicable provisions of law, and if it is necessary to retain the data in order to clarify those circumstances and determine the Customer’s responsibility.
 5. If the Customer’s data change, the Customer who has registered in the Online Shop may modify them, after logon in the Online Shop.
 6. The Administrator may entrust processing of the Customers’ personal information to third parties which perform specific services, in particular delivery of the order, payment processing, assessing the Customer’s satisfaction with the Online Shop, i.e.:
  1. to the Operator Poczta Polska S.A. registred office at Warsaw (8 Hiszpańskich Street, 00-940 Warszawa) as the data controller entered into the Register of Entrepreneurs maintained by the District Court for the capital city of Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register, under the No. 0000334972, with the share capital of PLN 774,140,000.00, paid in full, with the Taxpayer Identification Number (NIP): 525-00-07-313, an entity rendering postal services within the meaning of the Postal Services Act of 29 December 2012 (Journal of Laws 2012.1529). The transferred data shall be the data necessary for processing of the order, and in particular: name, surname, address;
  2. to the Operator InPost.S.A.. with its seat in Cracow (130 Malborska Street, 30-624 Kraków) as the data controller entered into the Register of Entrepreneurs maintained by the District Court for the Kraków-Śrómieście, XI Commercial Division of the National Court Register, under the No. 0000430370, with the share capital of PLN 11.558.000,00 paid in full, with the Taxpayer Identification Number (NIP): 6793087624, an entity rendering postal services within the meaning of the Postal Services Act of 29 December 2012 (Journal of Laws 2012.1529). The transferred data shall be the data necessary for processing of the order, and in particular: name, surname, address;
  3. to the Operator of the online payment system Paypal Polska Sp. z o.o. registred office at Warsaw (53 Emilii Plater Street, 00-113 Warszawa) as the data controller entered into the register of entrepreneurs maintained by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register, under the No. 0000289372, with the share capital of PLN 506,500 paid in full, with the Taxpayer Identification Number (NIP): 5252406419, an entity rendering payment services within the meaning of the Payment Services Act of 19 August 2011 (Journal of Laws 2011.199.1175 as amended). The transferred data shall be the data necessary for processing of the payment by Paypal Polska, and in particular: name and surname, electronic mail address, telephone numer;
  4. R2G Polska sp. z o.o. registred office at Warszawa (4 Józefa i Jana Rostafińskich Street, 02-593 Warszawa) as the data controller entered into the Register of Entrepreneurs maintained by the District Court for the capital city of Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Register, under the No. 0000335110, with the share capital of PLN 50. 000,00 with the Taxpayer Identification Number (NIP): 7010194877. The transferred data shall be the data necessary for processing and transfer of the order, and in particular: name, surname, address.
  5. to the Operator of the online payment system Blue Media S.A registred office at Sopot (6 Haffnera Street, 81-717) as the data controller entered into the register of entrepreneurs maintained by the District Court for Gdańsk, VIII Commercial Division of the National Court Register, under the No. 0000320590, with the share capital of PLN 2.000 000 zł paid in full, with the Taxpayer Identification Number (NIP): 5851351185;
  6. Dreamcommerce S.A. registred office at Kraków (22 Bociana 22 Street, 31-231) as the data controller entered into the Register of Entrepreneurs maintained by the District Court for the Kraków-Śródmieście, V Commercial Division of the National Court Register, under the No. 0000395171, with the share capital of PLN 2 811 500 PLN with the Taxpayer Identification Number (NIP): 9452156998, to issue invoices by electronic means and to provide the necessary technical support regarding the use of this software.

Cookie files policy

 1. Device in connection with using the Online Shop. They are used in order to improve the experience with the Online Shop websites.
 2. The “cookie” files used by the Administrator are safe for the Customer’s devices. In particular, it is not possible for viruses or other unwanted or malicious software to enter the Customer’s devices in that way. Those files allow to identify the software used by the Customer and to adjust the Online Shop to each Customer individually. “Cookie” files sometimes contain information about the domain name of their origin, how long they are kept in the device and the ascribed value.
 3. The Administrator uses two types of “cookie” files:
  1. Session cookies: they are kept in the Online Shop Customer's device and remain there until the given browser session is closed. Then the recorded information is permanently deleted from the memory of the Online Shop Customer’s device. The session cookies’ mechanism does not allow to download any personal information or confidential information from the Online Shop Customer’s device.
  2. Permanent cookies: they are kept in the Online Shop Customer's device and remain there until they are deleted. They are not deleted automatically when the session of the given browser is closed or when the device is turned off. The permanent cookies’ mechanism does not allow to download any personal information or confidential information from the Online Shop Customer’s device.
 4. The Administrator uses “cookie” files for the following purposes:
  1. configuration of the Online Shop;
  2. presentation of the Conformity Certificate via the internet service solidnyregulamin.pl, the administrator of which is GP Kancelaria Radców Prawnych Poniatowska – Maj Strzelec-Gwóźdź sp. p. registred office at Cracow, the Privacy Policy is available at the following link: - http://solidnyregulamin.pl/polityka-prywatnosci/;
  3. promotion of the Online Shop by means of the social network service Facebook.com, the administrator of which is Facebook Inc. with its seat in USA or Facebook Ireland registred office at Ireland, the Facebook Privacy Policy is available at the following link: https://www.facebook.com/help/cookies/;
  4. promotion of the Online Shop by means of the social network service Instagram.com, the administrator of which is Instagram LLC. registred office at USA, Instagram.com Privacy Policy is available at the following link: https://help.instagram.com/155833707900388.
 5. We recommend reading the privacy policies of the aforementioned companies in order to learn about the principles of using “cookie” files.
 6. “Cookie” files may be used by advertisement networks, in particular by the Google network, in order to display advertisements adjusted to the way the Customer uses the Online Shop. To that end, the information may be retained about the Customer’s navigation path or the time spent on the given website.
 7. As regards the information about the Customer’s preferences collected by the advertising network Google, the Customer may view and edit the information related to cookie files by means of the following tool: https://www.google.com/ads/preferences/.
 8. The Customer may, by himself and at any time, change the “cookie” files settings, specifying the conditions of their storing and of their access to the Customer’s device. The settings referred to in the previous sentence may be changed by the Customer through the web browser settings or through configuration of the service. Those settings may be changed in particular so as to block automatic support for “cookie” files in the web browser settings or to inform each time they are introduced to the Customer’s device. Detailed information about the possibilities and ways of supporting cookie files is available in the software (web browser) settings.
 9. The Customer may remove “cookie” files at any time, using the functions available in the web browser he uses:
 1. Internet Explorer,
 2. Chrome,
 3. Safari,
 4. Firefox,
 5. Opera,
 6. Android,
 7. Safari (iOS),
 8. Windows Phone,
 9. Blackberry.
 10. Limitation of the “cookie” files application may affect some functionalities available on the Online Shop website.

 

 

 

 

 

 

up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper.pl